تفاوت بین دکستروز و گلوکز چیست؟

قندها یکی از مهمترین منابع انرژی برای بدن انسان و همچنین یک افزودنی ضروری در بسیاری از فرآیندهای تهیه غذا هستند. گلوکز و دکستروز به عنوان انواعی از قند، اساساً یک چیز هستند. نام های “گلوکز” و “دکستروز” اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند. دکستروز که به طور رسمی با نام دکستروز آبدار(مونوهیدرات) یا دی گلوکز شناخته می شود، رایج ترین نوع گلوکز است.