تفاوت تری سیترات سدیم خشک و آبدار

تری سیترات سدیم به دو شکل خشک و آبدار وجود دارد. کریستال های سفیدی که عامل بافر، جدا کننده یا امولسیون کننده می باشند. اما تری سیترات سدیم خشک به دلیل محتوای کم یا بدون آب، آب را به فرمول ها اضافه نکرده و لذا توانایی بسیار خوبی برای جذب آب اضافی از فرمول های حساس به رطوبت داشته و ماندگاری بهتری برای محصول نهایی فراهم می کند.