جایگزینی با مالتودکسترین، راه نجات از چربی ها

امروزه توجه زیادی به کاهش چربی در غذاها از طریق جایگزین های چربی می شود. چنین جایگزین هایی، اغلب از نشاسته و مشتقات نشاسته به دلیل خواص فیزیکوشیمیایی مطلوب آنها ساخته می شوند. به گفته محققان، افزودن مالتودکسترین به محصولات غذایی پرکالری می تواند میزان چربی را تا 50 درصد کاهش دهد، بدون این که در ویژگیهای مهم آنها همچون استحکام تغییری ایجاد نماید.