دکستروز آبدار

دکستروز در واقع یک نوع شکر (گلوکز) فرآوری شده از ذرت می باشد و از لحاظ شیمیایی کاملا شبیه گلوکز (قند موجود در خون) است .