تری سیترات سدیم

تری سیترات سدیم یکی از مشتقات اسید سیتریک است که در صنایع پزشکی و غذایی بیشترین میزان مصرف را دارد.