سدیم کربوکسی متیل سلولز

سدیم کربوکسی متیل سلولز یا سلولوز گام یا صمغ سلولز یکی از مشتقات سلولز است که در صنایع بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد.