فواید و مضرات تری سدیم سیترات در صنایع غذایی و دارویی

فواید تری سیترات سدیم در صنعت به ویژه در صنایع دارویی و پزشکی می باشد. این ماده به طور گسترده ای در پزشکی و علوم غذایی به عنوان یک کمک یا افزودنی استفاده می شود. همچنین تری سیترات سدیم به طور گسترده و به طور خاص در شوینده ها و پاک کننده های بدون فسفات نیز استفاده می شود.