مالتودکسترین

مالتودکسترین به دلیل توانایی تشکیل ژل، در صنایعی که نیازمند ایجاد بافت ژلاتینی هستند، جایگزین خوبی برای چربی می باشد.