پیروفسفات سدیم در غذا؛ آیا برای شما مضر است؟

پیروفسفات سدیم به طور طبیعی در بسیاری از غذاها وجود دارد و برای حفظ طراوت، تغییر بافت و دستیابی به انواع دیگر اثرات به غذاها اضافه می شود. پیروفسفات سدیم در درجه غذایی اعلام شده توسط FDA به عنوان GRAS به معنای “به طور کلی شناخته شده به عنوان ایمن” طبقه بندی شده و اغلب به عنوان یک افزودنی در تولید مواد غذایی فرآوری شده استفاده می شود.