پیروفسفات سدیم

پیروفسفات سدیم یک افزودنی غذایی بوده که در صنایع غذایی و تولید خمیر دندان کاربرد گسترده ای دارد.